Služby pre prijímateľov sociálnej služby

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

 •       a)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc
 •            inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo
 •       b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby
 •           v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

(2) V zariadení pre seniorov sa

 •       a) poskytuje
 •        1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 •        2. sociálne poradenstvo
 •        3. sociálna rehabilitácia,
 •        4. ubytovanie,
 •        5. stravovanie,
 •        6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 •        7. osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby, a iné veci osobnej potreby.
 •            Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba,
 •            ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.
 •        b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,
 •        c) zabezpečuje záujmovú činnosť.

(3)  V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť,

       ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z.