Podmienky prijatia

Podmienky prijímania do Zariadenia pre seniorov DD Pažítková 2

Verzia01Platná od02.01.2019
Revízia04Platná od01.04.2022
Počet výtlačkov01Registratúrna značkaAB A 10
Výtlačok číslo01  
 VypracovalPosúdilSchválil
MenoMgr. Peter TrepáčMgr. Peter TrepáčMgr. Dagmar Halo Kollárová
FunkciaVedúci odborných činnostíManažér kvalityRiaditeľ
Dátum02.01.201930.03.202231.3.2022
Podpis   

OBSAH                                                                                                  

1.   POSTUP PRI PRIJÍMANÍ  DO ZARIADENIA PRE SENIOROV DD PAŽÍTKOVÁ   3

1.1.   POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU.. 3

1.2.   EVIDENCIA ŽIADATEľOV.. 4

1.3.   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA PRE SENIOROV.. 6

2.   ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ 9

     Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

     Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby na neurčitý čas fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 1. 1.     POSTUP PRI PRIJÍMANÍ DO ZARIADENIA PRE SENIOROV –  DD PAŽÍTKOVÁ 2

     Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak žiadateľ v dôchodkovom veku chce požiadať o umiestnenie v našom zariadení sociálnych služieb – Zariadení pre seniorov, obráti sa na Obecný úrad alebo Miestny úrad podľa miesta trvalého bydliska a požiada o:

 • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a iné potrebné tlačivá vám poskytne Miestny alebo Obecný úrad.

1.1.   POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 • Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 • Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť vaším zmluvným (obvodným) lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 • doručíte na Miestny úrad do podateľne alebo zašlete poštou na adresu Miestneho úradu alebo Obecného úradu – Odbor sociálnych vecí.
 • „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na obci alebo poštou.

1.2.   EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.

Bodované kritériá:

1.1 – osamelosť žiadateľa20 b.
1.2 – príležitostný kontakt s RP, minimálna pomoc a starostlivosť15 b.
1.3 – pravidelný kontakt s RP, rodina nedokáže z rôznych dôvodov zabezpečiť    žiadateľovi starostlivosť10 b.
1.4 – pravidelný kontakt s RP, záujem a schopnosť RP poskytovať pomoc žiadateľovi v primeranom rozsahu  5 b.
2.1 – žije sám (v sociálnej izolácií, na samote), nemá zabezpečené bývanie z objektívnych dôvodov10 b.
2.2 – žije sám, ale má RP alebo osoby, ktoré ho navštevujú, žije v spoločnej domácnosti s manželom / manželkou (iní príbuzní) v rovnakej sociálnej situácií alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a nie sú schopní zabezpečovať starostlivosť 7 b.
2.3 – žije v spoločnej domácnosti s RP, ale väčšinu dňa trávi sám 3 b.
2.4 – žije v spoločnej domácnosti s RP a počas dňa nie je sám 0 b.

     Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 8 dáva možnosť prijať fyzickú osobu bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu16) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby, je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu16a) alebo jej blízka osoba,16a) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22). Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom zariadenia. Pri bezodkladnom poskytnutí alebo zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie: meno a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu, písomnú žiadosť predloží dodatočne.

3.1 – bezodkladné poskytnutie sociálnej služby (ohrozenie života) v zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov15 b.
3.2 – aktuálna potreba poskytnutia sociálnej služby10 b.
3.3 – poskytovanie sociálnej služby nie je v súčasnosti naliehavé  0 b.
VI. stupeň     10 b.
 V. stupeň       7 b.
IV. stupeň       5 b.
5.1 – žiadateľ nemá poskytovanú sociálnu službu10 b.
5.2 – žiadateľ má poskytovanú inú sociálnu službu (OS, ZOS, …) príspevok na opatrovanie a táto forma pomoci už nie je postačujúca  5 b.
5.3 – žiadateľ má poskytovanú inú soc. službu (OS, DS, ZOS) alebo príspevok na opatrovanie a táto forma pomoci je postačujúca  0 b.
6.1 – nad 90 rokov10 b.
6.2 – nad 80 rokov  5 b.
6.3 – nad 70 rokov  3 b.
6.4 –  do 70 rokov  2 b.
7.1 – trvalý pobyt v MČ Bratislava – Ružinov10 b.
7.2 – trvalý pobyt v Bratislave  5 b.
7.3 – trvalý pobyt mimo Bratislavy  1 b.
 • : Poradie žiadateľa v evidencii podľa dátumu podania žiadosti.

Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia doručené. Vždy

s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétny úsek rozhodujúce. Úsek I – klienti imobilní, neorientovaní alebo klienti, ktorí už nezvládajú úkony sebaobsluhy. Úsek II – klienti mobilní a orientovaní.

Ďalšie kritériá, na ktoré sa prihliada pri výbere z evidencie žiadateľov:

 • : Pohlavie žiadateľa.

     Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

 1. : Zdravotný stav žiadateľa.

     Z prevádzkových dôvodov sú klienti umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, na aký úsek bola ich žiadosť zaradená. Na tomto sa vždy dohodneme s podávateľom žiadosti. Túto dohodu je možné zmeniť na základe zmeny zdravotného stavu žiadateľa.

 1.   Odmietnutie nástupu do zariadenia.

     Toto kritérium je dôvodom, na základe ktorého sa žiadateľ posúva na posledné miesto v poradovníku žiadateľov domova dôchodcov.      

Tlačivá „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ a „Vyhlásenie o majetku“ si môžete stiahnuť na www.ddpazitkova.sk, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb.

     V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto informácií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

0908 764 096Manažér sociálneho úseku
0910 877 447Sociálny pracovník

V pracovných dňoch v dobe od 08.00 – 15.00 h

1.3.   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

K uzatvoreniu zmluvy v DD Pažítková 2 potrebujete:

Túto žiadosť si môžete podať písomne v zmysle aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov, o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby. Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov Pažítková 2, doručuje písomnú žiadosť o uzatvorenie poskytovania sociálnej služby priamo tomuto zariadeniu pre seniorov. Poskytovateľ sociálnych služieb s fyzickou osobou, ktorá na to bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, následne uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

     V prípade, že Vás telefonicky vyzveme k nástupu a dohodneme konkrétny dátum nástupu, prineste si prosím osobné veci podľa priloženého zoznamu a nasledujúce dokumenty:

     V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

     Pri uzatváraní zmluvy si môžete vybrať stravu podľa aktuálneho zdravotného stavu – racionálnu, diabetickú alebo žlčníkovú, a to mletú alebo celú.

Úhrada za pobyt

     Úhrada za pobyt a podmienky platenia sú uvedené v zmluve o poskytnutí sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a  aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov, o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby. Aktuálne sa výška mesačnej úhrady za sociálnu službu pohybuje v rozmedzí 360 € – 580 €.

     Spôsob úhrady za poskytované služby je trojaký. Sami si vyberiete pre Vás najvhodnejší spôsob:

Pranie osobnej bielizne zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Zber a triedenie špinavej bielizne však prebieha inak na Úseku I. (prevažne klienti s vyšším stupňom odkázanosti na sociálnu službu) a inak na Úseku II.

Úsek I.

     Na tomto úseku zbiera opatrovateľka od prijímateľov sociálnej služby špinavú bielizeň každý deň. Po prevzatí bielizne od opatrovateľky práčka roztriedi bielizeň podľa kvality, druhu a spôsobu prania. Osobná bielizeň klientov sa perie spoločne. Posteľná bielizeň zvlášť. Po vysušení a vyžehlení si najneskôr o dva dni opatrovateľka bielizeň z práčovne preberie a rozdelí medzi jednotlivých prijímateľov sociálnej služby podľa vyznačených mien.

Úsek II.

     Na tomto úseku sa osobná bielizeň zberá každý týždeň v stredu. Plán prania na celý mesiac je vyvesený na nástenkách na jednotlivých poschodiach. Postup je nasledovný:

 • si v deň prania nachystá špinavú osobnú bielizeň do tašky a vykoná záznam o prevzatí množstva a druhu bielizne do Záznamu Prevzatie – odovzdanie bielizne.
 • Po prevzatí bielizne od opatrovateľky práčka roztriedi bielizeň podľa kvality, druhu a spôsobu prania.

OSOBNÉ VYBAVENIE:

1. Osobné šatstvo – bielizeň

2. Osobná obuv

3. Hygienické potreby

Ostatné:

Pohár, /hrnček/, plastová nádoba na zubnú protézu, umelohmotné vešiaky, masážny gél. Môžete si doniesť aj pamiatkové predmety.

Nezabudnúť!

VECI PROSÍME OZNAČIŤ!