Podmienky prijatia

Oznámenie o ochrane osobných údajov pre klientov – GDPR

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov(ďalej zákon o sociálnych službách).

Zariadenie pre seniorov podľa § 35 zákona o sociálnych službách poskytuje celoročnú pobytovú formu sociálnej služby na neurčitý čas fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a stupeň jej odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

 1.     POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV DO ZARIADENIA PRE SENIOROV DD PAŽÍTKOVÁ 2

     Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak občan v dôchodkovom veku chce požiadať o umiestnenie v našom zariadení sociálnych služieb – Zariadení pre seniorov alebo o Opatrovateľskú službu, obráti sa na Obecný úrad alebo Miestny úrad podľa trvalého bydliska a požiada o:

 • Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 • Vydanie posudku a rozhodnutia Miestneho alebo Obecného úradu o odkázanosti na sociálnu službu.

Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a iné potrebné tlačivá vám poskytne Miestny alebo Obecný úrad.

1.1.   POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

 • V mieste svojho trvalého bydliska na Miestnom alebo Obecnom úrade získate Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.
 • V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
 • V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu posúdený. Môže ísť o formu sociálnej služby pobytovú alebo terénnu. Vyberiete si teda ten typ sociálnej služby, ktorý momentálne bude riešiť vašu sociálnu situáciu.
 • Prílohou žiadosti je tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa. Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť vaším zmluvným (obvodným) lekárom. Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie vášho ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr. prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
 • Kompletne vyplnenú a podpísanú  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu aj s potvrdeným tlačivom Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa alebo iným lekárskym potvrdením doručíte na Miestny úrad do podateľne alebo zašlete poštou na adresu Miestneho úradu alebo Obecného úradu – Odbor sociálnych vecí.
 • Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie za účelom vydania sociálneho posudku.
 • Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
 • Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
 • Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si dáte potvrdiť právoplatnosť tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to osobne na obci alebo poštou.

1.2.   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

K uzatvoreniu zmluvy v DD Pažítková 2 potrebujete:

Túto žiadosť si môžete podať písomne v zmysle VZN mestskej časti Bratislava – Ružinov č.  29/2021 zo dňa 18. mája 2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby §2 Zariadenia a poskytované sociálne služby ods. 4) Fyzická osoba, ktorá má záujem o poskytovanie sociálnej služby v Ružinovskom domove seniorov alebo v Domove dôchodcov, doručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby priamo tomu zariadeniu pre seniorov, ktoré si vybrala ako poskytovateľa sociálnych služieb. Vybraný poskytovateľ sociálnych služieb s fyzickou osobou, ktorá na to bude spĺňať zákonom stanovené podmienky, následne uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb.

K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:

 • právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané obcou alebo mestom, na základe vašej žiadosti.
 • Potvrdenie o príjme – na aktuálny kalendárny rok (kópiu rozhodnutia o poberaní dôchodku zo sociálnej poisťovne).
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady sociálnych služieb – notársky overené.

V prípade, že Vás telefonicky vyzveme k nástupu a dohodneme konkrétny dátum nástupu, prineste si prosím osobné veci podľa priloženého zoznamu a nasledujúce dokumenty:

 1. Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca.
 2. Lekársku správu o aktuálnom zdravotnom stave.
 3. Potvrdenie o bezinfekčnosti.
 4. Potvrdenie o prehlásení trvalého alebo prechodného pobytu na našu adresu      Pažítková 2 – prihlasovací lístok Vám poskytne vedúci odborných činností alebo sociálny pracovník. Potvrdenie o prehlásení získate na Miestnom úrade MČ Bratislava-Ružinov, Mierová 21.

     V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie

Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

     Pri uzatváraní zmluvy si môžete vybrať stravu podľa aktuálneho zdravotného stavu – racionálnu, diabetickú alebo žlčníkovú, a to mletú alebo celú.

Úhrada za pobyt

     Úhrada za pobyt a podmienky platenia sú uvedené v zmluve o poskytnutí sociálnej služby. Výška úhrady je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č. 29/2021 zo dňa 18. mája 2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby.  Aktuálne sa výška mesačnej úhrady za sociálnu službu pohybuje v rozmedzí 280€ – 360€.

Spôsob úhrady za poskytované služby je trojaký. Sami si vyberiete pre Vás najvhodnejší spôsob:

 1. v hotovosti,
 2. prevodom z účtu na účet,
 3. alebo na tzv. „spoločnú výplatnicu“, kedy bude dôchodok posielať Sociálna poisťovňa na náš účet, my si strhneme platbu za pobyt a služby a zbytok Vám vyplatíme v hotovosti alebo uložíme do trezoru, z ktorého si môžete peniaze postupne vyberať Vy alebo rodinný príslušník na základe generálnej plnej moci.

Pranie osobnej bielizne zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Zber a triedenie špinavej bielizne však prebieha inak na Úseku I. (prevažne klienti s vyšším stupňom odkázanosti na sociálnu službu) a inak na Úseku II.

Úsek I.

     Na tomto úseku zbiera opatrovateľka od klientov špinavú bielizeň každý deň. Po prevzatí bielizne od opatrovateľky práčka roztriedi bielizeň podľa kvality, druhu a spôsobu prania. Osobná bielizeň klientov sa perie spoločne. Posteľná bielizeň zvlášť. Po vysušení a vyžehlení si najneskôr o dva dni opatrovateľka bielizeň z práčovne preberie a rozdelí medzi jednotlivých klientov podľa vyznačených mien.

Úsek II.

     Na tomto úseku sa osobná bielizeň zberá každý týždeň v stredu. Plán prania na celý mesiac je vyvesený na nástenkách na jednotlivých poschodiach. Postup je nasledovný:

 • Klient si v deň prania nachystá špinavú osobnú bielizeň do tašky a vykoná záznam o prevzatí množstva a druhu bielizne do Záznamu Prevzatie – odovzdanie bielizne.
 • Opatrovateľka prevezme od klienta špinavú bielizeň.
 • Po prevzatí bielizne od opatrovateľky práčka roztriedi bielizeň podľa kvality, druhu a spôsobu prania.
 • Práčka skontroluje rozdelenie bielizne, či je nachystané všetko podľa záznamu o odovzdaní a preberaní bielizne.
 • Práčka na zázname Záznam o Prebratí a odovzdaní bielizne uvedie počet kusov poškodenej bielizne
 • Práčka vydá bielizeň opatrovateľke spolu s záznamom Prevzatie – odovzdanie bielizne.

1.3.   EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.

 1. DD Pažítková 2 vedie informatívnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 2. Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.
 3. DD Pažítková 2 telefonicky vyzve žiadateľa z evidencie na základe uvedených kritérií:

1. kritérium: naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa. Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 6 dáva možnosť prijať občana bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život, alebo zdravie vážne ohrozené. Napr. bývanie na samote a vysoký vek žiadateľa, imobilita, ktorá spôsobuje neschopnosť zabezpečiť si základné životné potreby a sociálna osamelosť, nepriaznivé poveternostné podmienky najmä zima a hmotná núdza žiadateľa, a iné. Naliehavosť situácie môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy, zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na mieste povereným pracovníkom zariadenia.

2. kritérium: poradie žiadateľa v evidencii. Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia doručené. Vždy s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétny úsek rozhodujúce. Úsek I – klienti imobilní, neorientovaní alebo klienti, ktorí už nezvládajú úkony sebaobsluhy. Úsek II – klienti mobilní a orientovaní.

3. kritérium: pohlavie žiadateľa. Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

4. kritérium: zdravotný stav žiadateľa. Z prevádzkových dôvodov sú klienti umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho, na aký úsek bola ich žiadosť zaradená. Na tomto sa vždy dohodneme s podávateľom žiadosti. Túto dohodu je možné zmeniť na základe zmeny zdravotného stavu žiadateľa.

5. kritérium:  odmietnutie nástupu do zariadenia. Toto kritérium je dôvodom, na základe ktorého sa žiadateľ posúva na posledné miesto v poradovníku žiadateľov domova dôchodcov.

V prípade odmietnutia nástupu, je žiadateľ povinný do 5 dní písomne (e-mailom, poštou alebo osobne) predložiť odmietnutie príjmu (aj bez udania dôvodu) sociálnemu pracovníkovi, ktorý si túto písomnosť priloží k Žiadosti žiadateľa.


Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby“ a „Vyhlásenie o majetku“ si môžete stiahnuť na www.ddpazitkova.sk, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskytneme v našom zariadení sociálnych služieb

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť správnosť pochopenia týchto informácií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky, kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

0908 764 096Manažér sociálneho úseku
0910 877 447Sociálny pracovník

V pracovných dňoch v dobe od 08.00 – 15.00 h

2. ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ

OSOBNÉ VYBAVENIE:

1. Osobné šatstvo – bielizeň

 1. spodné prádlo: nohavičky alebo trenírky, ponožky (10 ks)
 2. pyžamo alebo nočné košele (5 ks)
 3. župan
 4. ošatenie – tepláky 5 ks, prípadne   domáce oblečenie
 5. dlhé nohavice, sukne 3 ks, svetre 3 ks
 6. sviatočné oblečenie ?
 7. kabát, vetrovka, (sako)
 8. bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom, tielka 5 ks, deku na prikrytie, obliečky a plachty, vlnený pulóver
 9. cestovnú tašku – v prípade hospitalizácie (dovolenky) do nej zabalíme potrebné veci

2. Osobná obuv

 1. zimná
 2. letná
 3. papuče

3. Hygienické potreby

 1. sprchovací gél (toaletné mydlo)
 2. toaletný papier, papierové vreckovky
 3. šampón na umývanie vlasov
 4. uteráky (froté aj obyčajné), osušky, vreckovky, hrebeň
 5. holiace potreby (muži)
 6. hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 2 – 3 ks
 7. kliešte na nechty aj nožničky, vatové tyčinky (na čistenie uší) 
 8. nádoba na umelú protézu

Ostatné:

Pohár, /hrnček/, plastová nádoba na zubnú protézu, umelohmotné vešiaky, masážny gél. Môžete si doniesť aj pamiatkové predmety.

Nezabudnúť!

 1. Používané zdravotnícke a kompenzačné pomôcky – francúzke barle, invalidné vozíky a pod.
 2. INKONTINENTNÍ KLIENTI    –     MENALIND KRÉM  +  PENA+ PLIENKY

VECI PROSÍME OZNAČIŤ!


OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI a ROZVOZ OBEDOV

Domov dôchodcov poskytuje opatrovateľskú službu poskytujeme od 1. januára 2004 a máme bohaté skúsenosti s jej poskytovaním. Službu poskytujeme širokému spektru klientov – mobilným, imobilným, osamelým, klientom s rôznymi zdravotnými problémami. Vždy sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť individuálnym potrebám klienta vo všetkých oblastiach, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, ktorá je pre klienta častokrát dôležitejšia ako napr. zabezpečenie nevyhnutných úkonov v domácnosti.

V súčasnosti poskytujeme opatrovateľskú službu približne 200 klientom pričom počet záujemcov o našu opatrovateľskú službu neustále narastá.

Opatrovateľky Domova dôchodcov vykonávajú opatrovateľskú službu na odbornej profesionálnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami, spolupracujú s rodinnými príslušníkmi klienta, s úradmi, lekármi a rôznymi inštitúciami. Prichádzajú do domácnosti klienta v presne dohodnutom čase a pomáhajú mu s činnosťami, ktoré si sám nedokáže zabezpečiť, napríklad s osobnou hygienou, prípravou a podávaním stravy, zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, zabezpečujú sprievod k lekárovi, na úrady a pod. Rešpektujú individuálne potreby klientov a vykonávajú úkony v zmysle rozhodnutia s prihliadnutím na požiadavky klienta. Medzi klientom a opatrovateľkou sa veľmi často vytvorí dôverný vzťah. .

Ak má senior záujem o opatrovateľskú službu, je potrebné, aby on alebo jeho rodinný príslušník doručil do Domova dôchodcov Pažítková 2 Bratislava:

·Vyplnenú žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby,

·právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktoré mu na základe žiadosti vydá miestny alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska,

·fotokópiu aktuálneho Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

·úradne overené Vyhlásenie o majetku,

·Výška poplatku za sociálnu službu je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č.29/2021 zo dňa 18.05.2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške výške a spôsobe úhrad za sociálne služby

Sme tu pre našich klientov k dispozícií v pracovných dňoch 7:00 – 14:00