Opatrovateľská služba v domácnosti a rozvoz obedov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Opis projektu:

Predmetom projektu je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostred pre klientov na území M.Č. Bratislava-Ružinov. Opatrovateľská služba je určená klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby.

Ciele projektu:

Prostredníctvom zabezpečenia domácej opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti sa sledujú dva ciele: 1. predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a 2. pôsobiť preventívne, aby nedošlo k odlúčeniu klienta od starostlivosti rodiny a komunity.

Poskytovanie domácej opatrovateľskej služby vykonávanej terénnou formou, ktorá má prednosť pred ambulantnou či pobytovou opatrovateľskou službou, má želaný a prospešný charakter komunitnej starostlivosti, ktorý prináša klientom najväčšie benefity. Zároveň sa projekt zameriava aj na zlepšenie prístupu k trvalo udržateľným a kvalitným sociálnym službám pre občanov mestskej časti Bratislava-Ružinov, ktorých nepriaznivú sociálnu situáciu je možné, vhodné a prospešné riešiť práve prostredníctvom opatrovateľskej služby. 

Opatrovateľská služba bude prebiehať v zmysle zákona o sociálnych službách v zmysle ustanovení § 12 odsek 1 písm. c) bod 2; § 13 odsek 3 a § 41 zákona o sociálnych službách. Kvalifikačné predpoklady zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú sú v súlade s platnou legislatívou. 

Zároveň, v rámci projektu sa kladie dôraz na prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť, pričom cieľom projektu je prostredníctvom podpory komunitnej starostlivosti zabezpečiť vyššiu kvalitu života a vyššiu kvalitu služieb práve na úrovni komunity, čo má preventívny charakter v snahe o zabránenie potenciálnemu sociálnemu vylúčeniu a segregácii klientov v porovnaní so sociálnou starostlivosťou vykonávanou v inštitucionálnom zariadení

Cieľové skupiny:

  • deti a plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby
  • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore