Opatrovateľská služba v domácnosti a rozvoz obedov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Predmetom projektu je poskytovanie domácej opatrovateľskej služby s cieľom podporiť zotrvanie osôb odkázaných na pomoc inej osoby v rodinnom prostred pre klientov na území M.Č. Bratislava-Ružinov. Opatrovateľská služba je určená klientom, ktorí sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby. Prostredníctvom zabezpečenia domácej opatrovateľskej služby obyvateľom mestskej časti sa sledujú dva ciele: 1. predchádzať sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby v nepriaznivej sociálnej situácii a 2. pôsobiť preventívne, aby nedošlo k odlúčeniu klienta od starostlivosti rodiny a komunity.