Kontakt

Domov dôchodcov Pažítková 2
821 01 Bratislava – Ružinov
IČO: 00226840

Recepcia : 02/ 433 390 45

Poskytovanie informácií o prijímateľoch sociálnej služby rodinným príslušníkom

Tel.: 0951 653 898

Každý pracovný deň, od pondelka do piatku, v čase od 13:00 hod. do 15:00 hod

Vážení rodinní príslušníci, záujemci o poskytovanie sociálnej služby.

Z dôvodu rýchlejšej orientácie a relevantné získanie informácií na Vaše otázky, sme pre Vás vypracovali špecifikáciu oblastí v rámci poskytovania sociálnych služieb u jednotlivých zamestnancov sociálneho úseku.

Nakoľko si vážime Váš čas, pri každom zamestnancovi je uvedený aj časový úsek, v rámci ktorého Vám veľmi rád zodpovie všetky Vaše otázky a poskytne potrebné informácie, aby sme Vás ušetrili opätovnému vytáčaniu telefónneho čísla v prípade, že by nebol hovor prijatý.

Veríme, že Vám týmito informáciami pomôžeme jednoduchšie sa zorientovať v spleti otázok, ktoré potrebujete vyriešiť či už pred, počas alebo pri poskytovaní sociálnej služby Vášmu príbuznému.

 • Manažér sociálneho úseku

 • Sociálny pracovník – správca finančných a zmluvných vzťahov zariadenia
 • Mgr. Marek Kopecký
 • marek.kopecky@ddpazitkova.sk
 • Klapka 104
 • Tel.: 0910 877 447

Sociálny pracovník – správca finančných a zmluvných vzťahov zariadenia zabezpečuje:

 • Prijímanie a prepúšťanie klientov DD
 • Uzatvára zmluvy o poskytovaní sociálnej služby a dodatky k zmluvám
 • Vykonáva platby – úhrady za poskytované sociálne služby a doplnkové služby
 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo klientom DD  a rodinným príslušníkom
 • Podporuje klienta v procese adaptácie
 • Prijímanie nových klientov do DD utorok, streda a štvrtok v čase od 10 hod. – do 11 hod.

Stránkové hodiny sociálny pracovník – správca finančných a zmluvných vzťahov sa venuje rodinným príslušníkom: pondelok až štvrtok dopoludnia v čase od 9 hod. – do 11,30 hod. a popoludní v čase od 13 hod. – do 14,30 hod.

Obedová prestávka v čase od 11,30 – do 12,00 hod.

 • Asistent sociálneho pracovníka
 • Bc. Martina Guthová
 • Martina.guthova@ddpazitkova.sk
 • Klapka 110
 • Tel.: 0911 061 466 poskytovanie základného sociálneho poradenstva
 • Tel.: 0951 653 898 video hovor v čase od 13 – do 14,30 hod

Asistent sociálneho pracovníka zabezpečuje:

 • Poskytuje základné sociálne poradenstvo žiadateľom – záujemcom o sociálne služby
  • Distribúcia klienta podľa druhu a formy sociálnej služby (VÚC a pod.), sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci
  • Komunikácia s inštitúciami (ÚPSVaR, ZP, SP, PZ SR a pod.)
  • Zabezpečuje sprievod klienta na inštitúcie, úrady, k notárom a pod.
  • Plánovanie a organizovanie záujmovej, terapeutickej, kultúrnej a športovej činnosti
  • Podporuje klienta v procese adaptácie

Stránkové hodiny asistenta sociálneho pracovníka: pondelok až štvrtok dopoludnia v čase od 9 hod. – do 11,30 hod. a popoludní v čase od 13 hod. – do 14,30 hod.

Obedová prestávka v čase od 11,30 – do 12,00 hod.

 • Sociálny pracovník
 • Mgr. Jana Karľová
 • Jana.karlova@ddpazitkova.sk
 • Klapka 110
 • Tel.: 0951 653 898 video hovor v čase od 13 – do 14,30 hod.

Sociálny pracovník zabezpečuje:

 • Plánovanie a organizovanie záujmovej, terapeutickej, kultúrnej a športovej činnosti
  • Plánovanie a organizovanie doplnkových služieb (kaderníčka, pedikér)
  • Zabezpečuje sprievod klienta na inštitúcie, úrady, k notárom a pod.
  • Zabezpečuje video hovory s rodinnými príslušníkmi
  • Zabezpečuje nákupy pre osamelých klientov
 • Podporuje klienta v procese adaptácie

Stránkové hodiny sociálny pracovník: pondelok až štvrtok v čase od 13 hod. – do 14,30 hod.

Obedová prestávka v čase od 11,30 – do 12,00 hod.

 • Inštruktor sociálnej rehabilitácie
 • Mgr. Monika Hodáková
 • Monika.hodakova@ddpazitkova.sk
 • Klapka 113
 • Tel.: 0951 653 898 video hovor v čase od 13 – do 14,30 hod.

Inštruktor sociálnej rehabilitácie zabezpečuje:

 • Plánovanie a organizovanie záujmovej, terapeutickej, kultúrnej a športovej činnosti
  • Plánovanie a organizovanie doplnkových služieb (kaderníčka, pedikér)
  • Zabezpečuje sprievod klienta na inštitúcie, úrady, k notárom a pod.
  • Zabezpečuje duchovnú činnosť
  • Zabezpečuje slávnosť pre jubilantov
  • Zabezpečuje video hovory s rodinnými príslušníkmi
  • Zabezpečuje nákupy pre osamelých klientov
  • Podporuje klienta v procese adaptácie

Stránkové hodiny inštruktora sociálnej rehabilitácie: pondelok až štvrtok v čase od 13 hod. – do 14,30 hod.

Obedová prestávka v čase od 11,30 – do 12,00 hod.

Psychológ zabezpečuje:

 • Poskytuje psychologickú intervenciu klientom a rodinným príslušníkom
  • Poskytuje individuálne a skupinové rozhovory
  • Zabezpečuje skupinové aktivity pre klientov
  • Podporuje klienta v procese adaptácie
  • Edukačná a poradenská činnosť a pomoc pri socializácii, resocializácii, reedukácií a pri psychologických vyšetreniach
  • Prevencia sociálno – patologických javov

Stránkové hodiny psychológa: pondelok a streda v čase od 13 hod. – do 14,30 hod.

Obedová prestávka v čase od 11,30 – do 12,00 hod.

 • Koordinátor opatrovateľskej starostlivosti
 • Klaudia Sedláková
 • Tel.: 0901 725 902

Mapa