Vízia a poslanie zariadenia

Poslaním nášho zariadenia je poskytovať sociálne služby v zmysle zákona o sociálnych službách ako súčasť sociálnej politiky obce Bratislava Ružinov.

Víziou nášho zariadenia je zabezpečenie takého prostredia, ktoré podporuje čo najvyššiu mieru sebestačnosti a autonómie klienta a zároveň poskytuje odborne správne a bezpečné služby.

Chceme poskytovať služby spĺňajúce požiadavky na kvalitu, ktoré zároveň dbajú aj na subjektívnu spokojnosť klienta. Klient je našim partnerom a jeho názor je pre nás dôležitý. Rešpektujeme ľudskú dôstojnosť a sociálne práva. Rozvíjame profesionalitu a bezpečnosť práce zamestnancov pri lôžku investovaním do techník a konceptov sociálnej práce a opatrovateľskej starostlivosti na skvalitnenie poskytovanej starostlivosti.

Strategické ciele zariadenia na obdobie  2020-2023

CieľObsahObdobie
Cieľ 1Revitalizácia parku2024 – 2026
Cieľ 2Zabezpečiť školenia zamestnancov zážitkovou formou2024 – 2026
Cieľ 3Rozšírenie kamerového systému2024 – 2026
Cieľ 4Implementácia a validácia procesov2024 – 2026
Cieľ 5Vytvárať spoluprácu s inštitúciami v zavádzaní nových foriem terapií
(canisterapia, hypoterapia, felinoterapia…)
2024 – 2026
Cieľ 6Zabezpečiť nákup špeciálneho osobného motorového vozidla so
zdvíhacou plošinou slúžiace na prepravu klientov zariadenia
2024 – 2026
Cieľ 7Vytvárať priestor pre spoluprácu s rodinnými príslušníkmi našich klientov2024 – 2026