Podmienky prijatia OSvD

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI a ROZVOZ OBEDOV

Domov dôchodcov poskytuje opatrovateľskú službu poskytujeme od 1. januára 2004 a máme bohaté skúsenosti s jej poskytovaním. Službu poskytujeme širokému spektru prijímateľov sociálnej služby OSvD – mobilným, imobilným, osamelým, prijímateľom s rôznymi zdravotnými problémami. Vždy sa snažíme v maximálnej možnej miere vyhovieť individuálnym potrebám prijímateľa vo všetkých oblastiach, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, ktorá je pre prijímateľa častokrát dôležitejšia ako napr. zabezpečenie nevyhnutných úkonov v domácnosti.

V súčasnosti poskytujeme opatrovateľskú službu približne 200 prijímateľom pričom počet záujemcov o našu opatrovateľskú službu neustále narastá.

Opatrovateľky Domova dôchodcov vykonávajú opatrovateľskú službu na odbornej profesionálnej úrovni s dlhoročnými skúsenosťami, spolupracujú s rodinnými príslušníkmi prijímateľa, s úradmi, lekármi a rôznymi inštitúciami. Prichádzajú do domácnosti prijímateľa v presne dohodnutom čase a pomáhajú mu s činnosťami, ktoré si sám nedokáže zabezpečiť, napríklad s osobnou hygienou, prípravou a podávaním stravy, zabezpečujú starostlivosť o domácnosť, zabezpečujú sprievod k lekárovi, na úrady a pod. Rešpektujú individuálne potreby klientov a vykonávajú úkony v zmysle rozhodnutia s prihliadnutím na požiadavky prijímateľa. Medzi prijímateľom a opatrovateľkou sa veľmi často vytvorí dôverný vzťah. .

Ak má prijímateľ záujem o opatrovateľskú službu, je potrebné, aby on alebo jeho rodinný príslušník doručil do Domova dôchodcov Pažítková 2 Bratislava:

·Vyplnenú žiadosť o poskytnutie opatrovateľskej služby,

·právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – opatrovateľskú službu, ktoré mu na základe žiadosti vydá miestny alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska,

·fotokópiu aktuálneho Rozhodnutia Sociálnej poisťovne o výške dôchodku,

·úradne overené Vyhlásenie o majetku,

·Výška poplatku za sociálnu službu je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov č.29/2021 zo dňa 18.05.2021 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške výške a spôsobe úhrad za sociálne služby

Sme tu pre našich prijímateľov k dispozícií v pracovných dňoch 7:00 – 14:00