Služby pre prijímateľov sociálnej služby

ZARIADENIE PRE SENIOROV Domov dôchodcov Pažítková 2

(1) V zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba

      a)  fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc

           inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo

      b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby

          v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

(2) V zariadení pre seniorov sa

      a) poskytuje

       1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

       2. sociálne poradenstvo

       3. sociálna rehabilitácia,

       4. ubytovanie,

       5. stravovanie,

       6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

       7. osobné vybavenie – šatstvo, obuv, hygienické potreby, a iné veci osobnej potreby.

           Osobné vybavenie sa poskytuje fyzickej osobe, ktorej sa poskytuje celoročná pobytová služba,

           ak táto osoba si osobné vybavenie nemôže zabezpečiť sama.

       b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí,

       c) zabezpečuje záujmovú činnosť.

(3)  V zariadení pre seniorov sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť,

       ak neposkytuje zariadenie pre seniorov ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22 zákona č. 448/2008 Z. z. OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V DOMÁCNOSTI 

ÚKONY SEBAOSBLUHY, ÚKONY STAROSTLIVOSTI O DOMÁCNOSŤ A ZÁKLADNÉ SOCIÁLNE AKTIVITY 

Časť I.

Sebaobslužné úkony

a) Hygiena

1. osobná hygiena

– hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby (holenie, česanie, umývanie, make-up, odličovanie, aplikácia krémov, mastí, prípadne medikamentov)

2. celkový kúpeľ

– hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov (celkový

kúpeľ sa vykonáva vždy vo vani alebo v sprchovacom kúte, prípadne na lôžku)

b) Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu

1. porciovanie stravy

2. obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta)

3. kŕmenie a pomoc pri pití

c) Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva

1. sprievod na toaletu

2. pomoc pri vyzliekaní, obliekaní

3. účelná očista po toalete

4. sprievod z toalety

5. podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše)

6. ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky)

d) Obliekanie, vyzliekanie

1. výber oblečenia (rozpoznanie jeho správneho vrstvenia a farieb)

2. obliekanie, obúvanie

3. vyzliekanie, vyzúvanie

e) Mobilita, motorika

1. sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch)

2. pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko

3. polohovanie

4. pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov)

5. obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby

Časť II.

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť

a) nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru

b) príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla

c) donáška jedla do domu

d) umytie riadu

e) bežné upratovanie v domácnosti

f) obsluha bežných domácich spotrebičov

g) starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie)

h) starostlivosť o lôžko

i) vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby

j) ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb)

Časť III.

Základné sociálne aktivity

a) sprievod

1. na lekárske vyšetrenie

2. na vybavenie úradných záležitostí

3. do školy, zo školy, do zamestnania, zo zamestnania

4. pri záujmových činnostiach

b) predčítanie pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní

c) tlmočenie

1. pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach

2. pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach

Časť IV.

Dohľad pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít (ďalej len „dohľad“)

a) potreba dohľadu v určenom čase

b) potreba nepretržitého dohľadu

Domáci poriadok