Úhrada za poskytovanie sociálnej služby

Úhrada za poskytovanie sociálnej služby v Domove dôchodcov

Výška úhrady za poskytované sociálne služby je stanovená podľa aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava – Ružinov, o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby.

VZN č. 33/2021 (platné do 01.03.2022) Odkaz

V zariadení pre seniorov – Domov dôchodcov sa poskytujú:

a) odborné činnosti:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť,

b) obslužné činnosti:

 1. ubytovanie,
 2. stravovanie,
 3. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba šatstva,

c) ďalšie činnosti:

 1. úschova cenných vecí,
 2. záujmová činnosť,

Výška úhrady pri odkázanosti za poskytovanú sociálnu službu fyzickej osobe na pomoc inej fyzickej osoby v zariadení pre seniorov sa určuje podľa stupňa odkázanosti takto:

 Výška úhrady pri odkázanosti za poskytovanú sociálnu službu fyzickej osobe na pomoc inej fyzickej osoby sa určuje podľa stupňa odkázanosti takto: Stupeň odkázanosti na soc. službuPočet bodovPriemerný rozsah odkázanosti (h / deň)Priemerný rozsah odkázanosti (h / mesiac)Platba za 1 deň poskytovania sociálnej služby
IV.45 – 646 – 8180 – 2402,30 eur
V.25 – 448 – 12240 – 3603,30 eur
VI.0 – 24viac ako 12viac ako 3603,80 eur

Výška úhrady za ubytovanie sa určuje na 1 m2 obytnej plochy takto:

a) do 15 m2:

 1. 0,15 eur/deň, ak túto plochu obýva jedna fyzická osoba, 
 2. 0,13 eur/deň, ak túto plochu obývajú viaceré fyzické osoby, 

b) od 15 m2:

 1. 0,14 eur/deň, ak túto plochu obýva jedna fyzická osoba,
 2. 0,12 eur/deň, ak túto plochu obývajú viaceré osoby,

Výška úhrady pre fyzickú osobu sa za stravnú jednotku určuje takto:

c) pri racionálnej strave na jeden deň vo výške 4,20 až 6,20 eur za deň, z toho:

 1. raňajky 12%
 2. desiata 9%
 3. obed 40%
 4. olovrant 9%
 5. večera 30%

d) pri diabetickej a inej špeciálnej diéte, ktorá môže byť denne navýšená do 30% z toho:

 1. raňajky 11%
 2. desiata 8%
 3. obed 40%
 4. olovrant 8%
 5. večera 27%
 6. druhá večera 6%

K cene stravnej jednotky sa pripočítavajú režijné náklady vo výške 30% zo stanovenej výšky stravnej jednotky.

V prípade zmeny bude táto informácia aktualizovaná.