POSTUP PRI PRIJÍMANÍ KLIENTOV DO ZARIADENIA PRE SENIOROV- DD PAŽÍTKOVÁ 2

Ak máte záujem umiestniť seba, alebo vášho príbuzného v našom zariadení, je potrebné

postupovať v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Pre lepšiu orientáciu Vám poskytneme nasledovné informácie. Rozhodujúci je trvalý
pobyt a aktuálny zdravotný stav žiadateľa. Ak občan v dôchodkovom veku chce požiadať o
umiestnenie v našom zariadení sociálnych služieb – Zariadení pre seniorov alebo o
Opatrovateľskú službu, obráti sa na Obecný úrad alebo Miestny úrad podľa trvalého bydliska
a požiada o:

• Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
• Vydanie posudku a rozhodnutia Miestneho alebo Obecného úradu o odkázanosti na
sociálnu službu.


Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a iné potrebné tlačivá
vám poskytne Miestny alebo Obecný úrad.

1.1.   POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

• V mieste svojho trvalého bydliska na Miestnom alebo Obecnom úrade získate Žiadosť
o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

• V žiadosti vyplníte Vaše osobné údaje.
• V žiadosti si vyberiete a označíte z uvedenej ponuky druh sociálnej služby, na ktorú
budete ako žiadateľ o poskytnutie sociálnej služby v rámci posudkového procesu
posúdený. Môže ísť o formu sociálnej služby pobytovú alebo terénnu. Vyberiete si teda
ten typ sociálnej služby, ktorý momentálne bude riešiť vašu sociálnu situáciu.
• Prílohou žiadosti je tlačivo Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa.
Uvedené tlačivo je potrebné nechať potvrdiť vaším zmluvným (obvodným) lekárom.
Toto tlačivo predkladáte v tom prípade, ak nemáte k dispozícii vyjadrenie vášho

ošetrujúceho, odborného lekára, ktoré nie je staršie viac ako 6 mesiacov (napr.
prepúšťacia správa z nemocnice, odborné nálezy a pod.).
• Kompletne vyplnenú a podpísanú Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu
službu aj s potvrdeným tlačivom Potvrdenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa alebo
iným lekárskym potvrdením doručíte na Miestny úrad do podateľne alebo zašlete poštou
na adresu Miestneho úradu alebo Obecného úradu – Odbor sociálnych vecí.
• Vyššie uvedená žiadosť s potvrdeným lekárskym nálezom sa stane podkladom pre
vydanie zdravotného posudku. V domácnosti klienta bude vykonané sociálne šetrenie
za účelom vydania sociálneho posudku.
• Na základe zdravotného a sociálneho posudku Vám bude vydaný posudok a rozhodnutie
o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.
• Ak fyzická osoba vzhľadom na svoj zdravotný stav nemôže sama podať žiadosť o
posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania
sociálnej služby, uzatvoriť zmluvu o poskytovaní sociálnej služby alebo udeliť súhlas
na poskytnutie sociálnej služby na účely odľahčovacej služby, môže v jej mene a na
základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave tejto fyzickej osoby podať
žiadosť, uzatvoriť zmluvu alebo udeliť súhlas aj iná fyzická osoba.
• Do 15 dní od prevzatia „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu si dáte
potvrdiť právoplatnosť
tohto „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ a to
osobne na obci alebo poštou.

1.2.   PRIJÍMANIE DO ZARIADENIA PRE SENIOROV

K uzatvoreniu zmluvy v DD Pažítková 2 potrebujete:

Túto žiadosť si môžete podať písomne v zmysle aktuálne platného Všeobecne záväzného
nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov, o podmienkach poskytovania
sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby.
Fyzická osoba, ktorá má
záujem o poskytovanie sociálnej služby v Ružinovskom domove seniorov alebo v Domove
dôchodcov, doručuje písomnú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby
priamo tomu zariadeniu pre seniorov, ktoré si vybrala ako poskytovateľa sociálnych služieb.
Vybraný poskytovateľ sociálnych služieb s fyzickou osobou, ktorá na to bude spĺňať
zákonom stanovené podmienky, následne uzatvorí zmluvu o poskytovaní sociálnych
služieb.

K „Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb“ predložíte:
a) právoplatné Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu – vydané obcou alebo
mestom, na základe vašej žiadosti.
b) Potvrdenie o príjme – na aktuálny kalendárny rok (kópiu rozhodnutia o poberaní
dôchodku zo sociálnej poisťovne).
c) Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely úhrady sociálnych služieb – notársky
overené.

V prípade, že Vás telefonicky vyzveme k nástupu a dohodneme konkrétny dátum nástupu, prineste si prosím osobné veci podľa priloženého zoznamu a nasledujúce dokumenty:

a) Občiansky preukaz, zdravotný preukaz poistenca.
b) Potvrdenie o bezinfekčnosti.

     V zmysle zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov poskytujeme:

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
 • osobné vybavenie

Utvárame podmienky na úschovu cenných vecí, zabezpečujeme záujmovú činnosť a ošetrovateľskú starostlivosť.

     Pri uzatváraní zmluvy si môžete vybrať stravu podľa aktuálneho zdravotného stavu – racionálnu, diabetickú alebo žlčníkovú, a to mletú alebo celú.

Úhrada za pobyt

Úhrada za pobyt a podmienky platenia sú uvedené v zmluve o poskytnutí sociálnej služby.
Výška úhrady je stanovená v zmysle § 72 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách
a aktuálne platného Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava – Ružinov,
o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, výške a spôsobe úhrad za sociálne služby.

Aktuálne sa výška mesačnej úhrady za sociálnu službu pohybuje v rozmedzí 280€ – 360€.

Spôsob úhrady za poskytované služby je trojaký. Sami si vyberiete pre Vás najvhodnejší spôsob:

 1. v hotovosti,
 2. prevodom z účtu na účet,
 3. alebo na tzv. „spoločnú výplatnicu“, kedy bude dôchodok posielať Sociálna poisťovňa na náš účet, my si strhneme platbu za pobyt a služby a zbytok Vám vyplatíme v hotovosti alebo uložíme do trezoru, z ktorého si môžete peniaze postupne vyberať Vy alebo rodinný príslušník na základe generálnej plnej moci.

Pranie osobnej bielizne zabezpečujeme vo vlastnej práčovni. Zber a triedenie špinavej bielizne však prebieha inak na Úseku I. (prevažne klienti s vyšším stupňom odkázanosti na sociálnu službu) a inak na Úseku II.

Úsek I.

     Na tomto úseku zbiera opatrovateľka od klientov špinavú bielizeň každý deň. Po prevzatí bielizne od opatrovateľky práčka roztriedi bielizeň podľa kvality, druhu a spôsobu prania. Osobná bielizeň klientov sa perie spoločne. Posteľná bielizeň zvlášť. Po vysušení a vyžehlení si najneskôr o dva dni opatrovateľka bielizeň z práčovne preberie a rozdelí medzi jednotlivých klientov podľa vyznačených mien.

Úsek II.

     Na tomto úseku sa osobná bielizeň zberá každý týždeň v stredu. Plán prania na celý mesiac je vyvesený na nástenkách na jednotlivých poschodiach. Postup je nasledovný:

 • Klient si v deň prania nachystá špinavú osobnú bielizeň do tašky a vykoná záznam o prevzatí množstva a druhu bielizne do Záznamu Prevzatie – odovzdanie bielizne.
 • Opatrovateľka prevezme od klienta špinavú bielizeň.
 • Po prevzatí bielizne od opatrovateľky práčka roztriedi bielizeň podľa kvality, druhu a spôsobu prania.
 • Práčka skontroluje rozdelenie bielizne, či je nachystané všetko podľa záznamu o odovzdaní a preberaní bielizne.
 • Práčka na zázname Záznam o Prebratí a odovzdaní bielizne uvedie počet kusov poškodenej bielizne
 • Práčka vydá bielizeň opatrovateľke spolu s záznamom Prevzatie – odovzdanie bielizne.

1.3.   EVIDENCIA ŽIADATEĽOV

V prípade, že v našom zariadení nie je voľné miesto, je možné Vás zaradiť do Evidencie žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.

 1. DD Pažítková 2 vedie informatívnu evidenciu žiadateľov o poskytovanie sociálnych služieb v súlade so zákonom o sociálnych službách.
 2. Žiadosti sú do evidencie zaraďované podľa poradia v akom boli do zariadenia sociálnych služieb doručené a podľa druhu poskytovanej sociálnej služby.
 3. DD Pažítková 2 telefonicky vyzve žiadateľa z evidencie na základe uvedených kritérií:

Bodované kritériá:

1. kritérium: Naliehavosť aktuálnej životnej situácie žiadateľa.

1.1 – osamelosť žiadateľa

20b

1.2 – príležitostný kontakt s RP, minimálna pomoc a starostlivosť

15b

1.3 – pravidelný kontakt s RP, rodina nedokáže z rôznych dôvodov
zabezpečiť žiadateľovi starostlivosť

10b

1.4 – pravidelný kontakt s RP, záujem a schopnosť RP poskytovať
pomoc žiadateľovi v primeranom rozsahu

5b

2. kritérium: Sociálna situácia žiadateľa.

2.1 – žije sám (v sociálnej izolácií, na samote), nemá zabezpečené
bývanie z objektívnych dôvodov

10b

2.2 – žije sám, ale má RP alebo osoby, ktoré ho navštevujú, žije v
spoločnej domácnosti s manželom / manželkou (iní príbuzní) v
rovnakej sociálnej situácií alebo s nepriaznivým zdravotným stavom a
nie sú schopní zabezpečovať starostlivosť

7b

2.3 – žije v spoločnej domácnosti s RP, ale väčšinu dňa trávi sám

3b

2.4 – žije v spoločnej domácnosti s RP a počas dňa nie je sám

0b

 1. kritérium: Potreba poskytovania sociálnej služby.
  Zákon o sociálnych službách v § 8 ods. 8 dáva možnosť prijať občana
  bezodkladne mimo poradia pred nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o
  poskytovaní starostlivosti v zariadení sociálnych služieb v prípade, ak je jeho život,
  alebo zdravie vážne ohrozené, ak fyzická osoba nemá zabezpečené nevyhnutné
  podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba
  odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného
  predpisu16) a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom
  prostredí. Za vážne ohrozenie života alebo zdravia fyzickej osoby podľa prvej vety
  sa považuje najmä, ak táto fyzická osoba je ohrozená správaním inej fyzickej osoby,
  je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá žiadnu blízku osobu16a) alebo jej
  blízka osoba,16a) na ktorej pomoc bola odkázaná, zomrie alebo táto fyzická osoba
  nemá zabezpečenú osobnú starostlivosť alebo jej nemožno túto osobnú starostlivosť
  zabezpečiť manželom alebo manželkou, plnoletým dieťaťom alebo rodičom alebo
  inou fyzickou osobou, ktorú súd ustanovil za opatrovníka.22). Naliehavosť situácie
  môže ohlásiť žiadateľ, blízky príbuzný, iná osoba, orgán miestnej samosprávy,
  zariadenie ústavnej starostlivosti (nemocnica). Naliehavosť situácie sa overuje na
  mieste povereným pracovníkom zariadenia. Pri bezodkladnom poskytnutí alebo
  zabezpečení poskytovania sociálnej služby fyzická osoba uvedie: meno
  a priezvisko, dátum narodenia a adresu pobytu, písomnú žiadosť predloží
  dodatočne.

3.1 – bezodkladné poskytnutie sociálnej služby (ohrozenie života) v
zmysle § 8 ods. 8 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v
znení neskorších predpisov

15b

3.2 – aktuálna potreba poskytnutia sociálnej služby

10b

3.3 – poskytovanie sociálnej služby nie je v súčasnosti naliehavé

0b

4. kritérium: Stupeň odkázanosti na sociálnu službu.

VI. stupeň

10b

V. stupeň

7b

IV. stupeň

5b

5. kritérium: Poskytovanie inej sociálnej služby

5.1 – žiadateľ nemá poskytovanú sociálnu službu

10b

5.2 – žiadateľ má poskytovanú inú sociálnu službu (OS, ZOS, …)
príspevok na opatrovanie a táto forma pomoci už nie je postačujúca

5b

5.3 – žiadateľ má poskytovanú inú soc. službu (OS, DS, ZOS) alebo
príspevok na opatrovanie a táto forma pomoci je postačujúca

0b

6. kritérium: Vek žiadateľa.

6.1 – nad 90 rokov

10b

6.2 – nad 80 rokov

5b

6.3 – nad 70 rokov

3b

6.4 – do 70 rokov

2b

7. kritérium: Trvalý pobyt žiadateľa

7.1 – trvalý pobyt v MČ Bratislava – Ružinov

10b

7.2 – trvalý pobyt v Bratislave

5b

7.3 – trvalý pobyt mimo Bratislavy

1b

8.kritérium: Poradie žiadateľa v evidencii podľa dátumu podania žiadosti.
Žiadosti sú vybavované v poradí, v akom boli do zariadenia doručené. Vždy
s ohľadom na ďalšie kritériá, ktoré sú pre prijatie na konkrétny úsek rozhodujúce.
Úsek I – klienti imobilní, neorientovaní alebo klienti, ktorí už nezvládajú úkony
sebaobsluhy. Úsek II – klienti mobilní a orientovaní.

Ďalšie kritériá, na ktoré sa prihliada pri výbere z evidencie žiadateľov:V pracovných dňoch v dobe od 08.00 – 15.00 h

9.kritérium: Pohlavie žiadateľa.
Toto kritérium je dôležité pri dvoj a viacposteľových izbách. Rozhodujúce je tu
pohlavie klientov, ktorí na uvoľnenej izbe už bývajú. Na dvojposteľovej izbe
môžeme ubytovať spoločne osoby rozdielneho pohlavia len v prípade, že sa jedná o
manželov, prípadne muž a žena požiadajú o spoločné bývanie.

10.kritérium: Zdravotný stav žiadateľa.
Z prevádzkových dôvodov sú klienti umiestňovaní na jednotlivé izby podľa toho,
na aký úsek bola ich žiadosť zaradená. Na tomto sa vždy dohodneme s podávateľom
žiadosti. Túto dohodu je možné zmeniť na základe zmeny zdravotného stavu
žiadateľa.

11.kritérium: Odmietnutie nástupu do zariadenia.
Toto kritérium je dôvodom, na základe ktorého sa žiadateľ posúva na posledné
miesto v poradovníku žiadateľov domova dôchodcov.

Tlačivá „Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby“ a „Vyhlásenie o majetku“ si môžete
stiahnuť na www.ddpazitkova.sk, prípadne Vám ich aj s vysvetlením poskytneme v
našom zariadení sociálnych služieb.

V prípade, že počas vybavovania potrebných náležitostí si budete potrebovať overiť
správnosť pochopenia týchto informácií, alebo budete mať iné pochybnosti alebo otázky,
kontaktujte nás prosím na nasledovných telefónnych číslach:

0908 764 096Manažér sociálneho úseku
0910 877 447Sociálny pracovník

V pracovných dňoch v dobe od 08.00 – 15.00 h

2. ZOZNAM OSOBNÝCH VECÍ POTREBNÝCH PRI PRIJATÍ

OSOBNÉ VYBAVENIE:

1. Osobné šatstvo – bielizeň

a) spodné prádlo: nohavičky alebo trenírky, ponožky (10 ks)

b) pyžamo alebo nočné košele (5 ks)

c) župan

d) ošatenie – tepláky 5 ks, prípadne   domáce oblečenie

e) dlhé nohavice, sukne 3 ks, svetre 3 ks

f) sviatočné oblečenie ?

g) kabát, vetrovka, (sako)

h) bavlnené tričká s krátkym a dlhým rukávom, tielka 5 ks, deku na prikrytie, obliečky a plachty, vlnený pulóver

i) cestovnú tašku – v prípade hospitalizácie (dovolenky) do nej zabalíme potrebné veci

2. Osobná obuv

a)zimná

b)letná

c)papuče

3. Hygienické potreby

a)sprchovací gél (toaletné mydlo)

b)toaletný papier, papierové vreckovky

c)šampón na umývanie vlasov

d)uteráky (froté aj obyčajné), osušky, vreckovky, hrebeň

e)holiace potreby (muži)

f)hubka na kúpanie alebo froté vrecúška 2 – 3 ks

g)kliešte na nechty aj nožničky, vatové tyčinky (na čistenie uší) 

g)nádoba na umelú protézu

Ostatné:

Pohár, /hrnček/, plastová nádoba na zubnú protézu, umelohmotné vešiaky, masážny gél. Môžete si doniesť aj pamiatkové predmety.

Nezabudnúť!

 1. Používané zdravotnícke a kompenzačné pomôcky – francúzke barle, invalidné vozíky a pod.
 2. INKONTINENTNÍ KLIENTI    –     MENALIND KRÉM  +  PENA+ PLIENKY

VECI PROSÍME OZNAČIŤ!