Informácie ku COVID-19

( usmernenie ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 )

Aktualizácia 19.10.2020

Opatrenie č.13

Aktualizácia 09.09.2020

Opatrenie č.12

Aktualizácia 07.09.2020

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid – 19 a s tým spojený príchod druhej vlny pandémie tohto ochorenia sa s účinnosťou od 07.09.2020 pozastavujú návštevy vo vonkajšom priestore (Átrium) do odvolania.

 Uvoľňovanie opatrení je závislé od vývoja epidemiologickej situácie a od jednotlivých rozhodnutí a usmernení krízového štábu a hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2. Opatrenie č.11

S účinnosťou od 06.septembra 2020 do 30. septembra 2020 nariaďuje nasledovné Opatrenia

V nadväznosti na lokálny nárast počtu osôb s ochorením Covid – 19 a s tým spojený príchod druhej vlny pandémie tohto ochorenia, nedôjde k predpokladanému uvoľňovaniu opatrení v Domove dôchodcov Pažítková 2 k 01.09.2020. Termín predpokladaného uvoľňovania z 01.09.2020 sa posúva k 01.12.2020.

Opatrenie č.10

Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách

aktualizácia 13.07.2020 Opatrenie č. 8

Domov dôchodcov Pažítková 2 má vypracovaný Krízový plán pri riadení činností zameraných na predchádzanie vzniku a šíreniu Covid-19, resp. iných prenosných ochorení zo dňa 27.04.2020 v štruktúre nasledovných bodov:

    1.      Účel a záväznosť krízového plánu

    2.      Krízové riadenie

    3.      Interný krízový tím

    4.      Činnosti krízového tímu

    5.      Systém komunikácie                                             

    6.     Informačná povinnosť zamestnancov

    7.      Preventívne opatrenia

    8.      Riadenie rizík

    9.      Krízová komunikácia            

    10.  Všeobecné usmernenia zamerané na osobnú prevenciu

    11.  Všeobecné zásady pre prevenciu vzniku a šírenia respiračných vírusov 

    12.  Pravidlá prevencie a kontroly infekcií a špeciálne opatrenia v prevádzke

    13.  Organizácia návštev v prevádzke

    14.  Organizácia odborných procesov v prípade karantény

    15.  Organizácia obslužných činnosti

    16.  Organizácia starostlivosti o zamestnancov a ďalšie osoby podieľajúce sa na starostlivosti

    17.  Prijímanie nových zamestnancov

    18.  Prijímanie nových klientov

    19.  Validácia krízového plánu a validácia organizačných aj odborných postupov

    20.  Záverečné ustanovenia.

Krízový plán obsahuje prílohy:

Príloha 01: Terminológia

Príloha 02 Záznam o preventívnom a nápravnom opatrení

Príloha 03: Dokument postupu k riešeniu udalosti výskytu COVID-19

Príloha 04: Psychologické intervencie v krízovej situácii

Príloha 05: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v opatrovateľskom procese

Príloha 06: Záznam o prevencii a dezinfekčných opatreniach v procese upratovania

Príloha 07: Zoznam vecí, ktoré si priniesol zamestnanec k zotrvaniu v krízovej službe

Príloha 08: Sledovanie prijímateľa sociálnej služby (Sledovanie  príznakov u klienta s podozrením na infekčné ochorenie horných dýchacích ciest (chrípka, COVID-19 …)

Príloha 09:Výber činnosti v krízovom riadení

Príloha 10: Plán reprofilizácie lôžok

Príloha11: Postup k dočasnému opusteniu zariadenia klientom  sprievode zamestnanca

Príloha 12: Odporúčania k príjmu prijímateľa sociálnej služby do zariadenia sociálnych služieb

Príloha 13: Záznam o mimoriadnej situácii

Príloha 14: Protokol o použití netelesného a telesného obmedzenia prijímateľa sociálnej služby

Príloha 15: Minimálne požiadavky na osobné ochranné pracovné pomôcky

Príloha 16: Kontaktný formulár

Príloha 17: COVID-19 Kontaktný formulár (externý dokument, RÚVZ)

Príloha 18: COVID-19 Hlásenie prípadu (externý dokument RÚVZ)

Príloha 19: Záznam zo stretnutia krízového tímu

S krízovým plánom pracuje ustanovený interný krízový tím, ktorý zasadá pravidelne každý pondelok a podľa potreby. Zo stretnutí interného krízového tímu sa vyhotoví Záznam zo stretnutia krízového tímu. Záznam o preventívnych opatreniach sa dopĺňa aktuálne každý deň, alebo podľa potreby. Prílohy č. 05 a 06 Záznamy o prevencii a dezinfekčných opatreniach kontroluje vedúci odborných činností a vedúci technického úseku. V prípade vzniku mimoriadnej udalosti sa vypĺňa záznam o mimoriadnej udalosti. Protokol o obmedzení sa vypĺňa len pri individuálnom obmedzení v zmysle Zákona o sociálnych službách č.448/2008 Z.z. v ZNP, ktoré sa netýka všeobecného zákazu návštev a opustenia zariadenia prijímateľom sociálnych služieb, ktoré je vydané pre všetkých PSS na základe odporúčania MPSVR.

Krízový plán a prílohy sú k dispozícii všetkým kontrolným orgánom v zmysle legislatívy SR.

Dokument postupu

Č. 01 Dezinfekčný filter prinesených osobných vecí klienta do zariadenia

Č. 02 Postup merania telesnej teploty na úseku

Č. 03 Výmena ochranného rúška u klienta

Č. 04 Postup pri privolaní RZP/RLP

Č. 05 Obeh plátenných ochranných rúšok a plátenných návlekov na obuv

Č. 06 Postup pri príjme klienta do DD po hospitalizácii

Č. 07 Poskytované služby v opatrovateľskej službe v domácnosti

Č. 08 Rozvoz obedov do domácnosti klienta

Krízový plán

–          Navýšenie obedov seniorom v domácnosti/rozšírenie služby

–          Strava pre klientov v DD externou firmou v prípade uzatvorenia internej kuchyne

–          Odvoz komunálneho odpadu RP-VPS 

–          Zabezpečenie bytových jednotiek MOBILHEIM pre pozitívnych klientov

–          Zabezpečenie nákupov, vybavenia pošty pre klientov, personálom DD

–          Krízové jedálne lístky

Preventívne opatrenia

Opatrenie č. 01 Preventívne opatrenie pre návštevy, klientov DD

Opatrenie č. 02 Preventívne opatrenie pre klientov v domácom prostredí

Opatrenie č. 03 Preventívne opatrenie pre susedov

Opatrenie č. 04 Preventívne opatrenie pre zamestnancov opatrovateľskej služby v domácnosti

Opatrenie č. 05 Preventívne opatrenie osobný kontakt klient vs. príbuzný/návšteva klienta

Opatrenie č. 06 Preventívne opatrenie pre príbuzných/blízkych, ktorí prinesú osobné veci

                          klientovi = dezinfekčný filter

Opatrenie č. 07 Preventívne opatrenie pre dodávateľov

Zoznam rizík a ich významnosť a opatrenia na ich elimináciu

–          Riziká ZpS

–          Riziká OSvD

Materiálne vybavenie

–          Zoznam ochranných pomôcok, ktorými disponuje zdravotný a opatrovateľský personál

–          Zoznam ochranných pomôcok, ktorými disponuje sociálny personál

–          Zoznam ochranných pomôcok, ktorými disponuje personál v opatrovateľskej službe pre domácnosť

–          Zoznam ochranných pomôcok ktorými disponuje personál kuchyne

–          Zoznam ochranných pomôcok, ktorými disponuje personál práčovne, údržbári, upratovačky

–          Zoznam ochranných pomôcok, ktorými disponuje personál recepcie

Usmernenie

–          Falck (Povinnosti zamestnávateľa. Informácie týkajúce sa akútneho respiračného ochorenia)

–          Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov

–          Ministerstvo zdravotníctva SR a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislosti s nebezpečenstvom šírenia infekcie spôsobenej koronavírusom

–          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Zabezpečenie ochrany klientov a personálu zariadení sociálnych služieb počas pandémie)

–          Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2)

–          Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (Používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov)

–          Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 169 z 27. marca 2020

–          Z.z. 227/2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

Opatrenie č. 1 (sa mení bod 1 a bod 2 s účinnosťou od 08.06.2020. Ostatné body zostávajú bez zmeny)

Opatrenie č. 2

Opatrenie č. 3

Opatrenie č. 5

Opatrenie č. 6

Opatrenie č. 8 (aktualizácia 13.07.2020)

Zoznam krízového tímu

Čo vieme o infekcii

Manažment k príjmu klienta do zariadenia

Odporúčaný postup pre PSS

Plán predchádzaní a vzniku a šírenia ochorenia COVID-19

Preventívne opatrenia na zamedzenie šírenia akútnych prenosných respiračných ochorení

Vážení klienti, vážení zamestnanci, vážená verejnosť,

PLÁN UVOĽŇOVANIA OPATRENÍ V DD

V nadväznosti na znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením Covid-19 a s tým súvisiace postupné uvoľňovanie prijatých opatrení pristupujeme k ich zmierňovaniu aj v našom zariadení. Uvoľňovanie opatrení je závislé od vývoja epidemiologickej situácie, od jednotlivých rozhodnutí krízového štábu, hlavného hygienika SR. Opatrenia v uvoľňovaní sa môžu počas dní aj meniť.

 • Návšteva klienta v DD s účinnosťou od 08.06.2020
 • Návštevy klientov sú povolené len vo vonkajšom priestore (Átrium) v časovom rozsahu od 13 do 17 hodiny. Časový rozsah osobnej návštevy je ohraničený z dôvodu prípravy klientov na návštevu a dodržiavania harmonogramu práce zamestnancov. Návšteva bez osobného kontaktu má naďalej k dispozícii plexisklovú stenu v čase od 10 do 18 hodiny, cez ktorú je možné klienta vidieť a komunikovať s ním.
 • Návštevu klienta je potrebné nahlásiť deň vopred na telefónnom čísle 02/433 390 45 . V prípade zmeny Vás poprosíme zmenu nahlásiť. Nahlásiť je potrebný deň, čas, počet návštevníkov.
 • Dĺžka návštevy maximálne 30 minút.
 • Návšteva príde najskôr do vstupnej chodby zariadenia, kde sa podrobí zamestnancovi recepcie bezdotykovému meraniu telesnej teploty, dezinfekcii rúk a podpíše čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze.
 • Počas návštevy aj klient aj návšteva majú po celú dobu nasadené ochranné rúško.
 • V obzvlášť  odôvodnených prípadoch bude návšteva povolená na izbe  klienta len na úseku I./ lôžková časť (maximálne 1 rodinný príslušník, po dobu 30 minút) po konzultácii s vedúcou odborných zdravotných činností a riaditeľkou zariadenia pri dodržaní hygienicko – epidemiologických požiadaviek.
 • Návšteva klienta v DD s účinnosťou od 01.09.2020 (predpokladané uvoľňovanie opatrení)
 • Návštevy klientov sú povolené vo vstupnej hale/vestibul pri dodržaní hygienicko – epidemiologických požiadaviek.
 • Návštevu klienta je potrebné nahlásiť deň vopred na telefónnom čísle 02/433 390 45 . V prípade zmeny Vás poprosíme zmenu nahlásiť. Nahlásiť je potrebný deň, čas, počet návštevníkov.
 • Dĺžka návštevy maximálne 30 minút.
 • Návšteva príde najskôr do vstupnej chodby zariadenia, kde sa podrobí zamestnancovi recepcie bezdotykovému meraniu telesnej teploty, dezinfekcii rúk a podpíše čestné prehlásenie o cestovateľskej anamnéze.
 • Dezinfekčný filter prinesených vecí klientovi je naďalej v platnosti.
 • Počas návštevy aj klient aj návšteva majú po celú dobu nasadené ochranné rúško.
 • V obzvlášť  odôvodnených prípadoch bude návšteva povolená na izbe  klienta len na úseku I./ lôžková časť (maximálne 1 rodinný príslušník, po dobu 30 minút) po konzultácii s vedúcou odborných zdravotných činností a riaditeľkou zariadenia pri dodržaní hygienicko – epidemiologických požiadaviek.
 • Krátkodobé opustenie priestorov DD počas dňa (lekárske vyšetrenia, úradné záležitosti) s účinnosťou od 08.06.2020
 • Klienti sa v rámci samostatného krátkodobého opustenia zariadenia vyhýbajú miestam s vyššou koncentráciou osôb, okrem lekárskych/ambulantných priestorov.
 • Počas pohybu vonku sa klienti zdržiavajú na miestach, kde  je obmedzený pohyb ľudí, poprípade dodržiavajú vzdialenosť od ostatných ľudí 2 metre.
 • Klient po celý čas voľného pohybu mimo zariadenia používa ochranné rúško, dezinfekciu rúk poprípade ochranné rukavice.
 • Pri návrate klienta do zariadenia zamestnanec recepcie vo vstupnej chodbe odmerá klientovi telesnú teplotu, klient si pred vstupom do zariadenia vydezinfikuje ruky, vymení rúšku (použité rúško vhodí do boxu, ktorý je umiestnený pri vchodových dverách).
 • Dezinfekčný filter prinesených vecí je naďalej v platnosti.
 • Dlhodobé opustenie priestorov DD (na víkend, do domácnosti, na sviatky, k rodine, cestovanie) s účinnosťou od 15.06.2020
 • Klienti môžu opustiť zariadenie, ale pri návrate do zariadenia budú umiestnený do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.
 • Prijímanie žiadateľov sociálnej služby s účinnosťou od 15.06.2020
 • Žiadateľ je povinný si zabezpečiť Test COVID-19 nie starší ako 2 dni pred príjmom do zariadenia.
 • Žiadatelia pri príjme do zariadenia budú umiestnení do obytnej miestnosti vytvorenej na účel preventívneho oddelenia od ostatných prijímateľov sociálnej služby najmenej po dobu 14 dní.

Ďalšie informácie a odkazy :

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/socialne-sluzby/

https://www.employment.gov.sk/sk/koronavirus-pracovna-socialna-oblast/seniori/seniori.html

Na webovom sídle www.statnapomoc.sk sme sprístupnili nový priečinok s názvom Opatrenia v súvislosti s COVID-19, kde môžete nájsť:

Legislatívu EK v súvislosti s nákazou COVID-19,       

Schémy štátnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19,

Schémy minimálnej pomoci v súvislosti s nákazou COVID-19.

Informačná stánka hlavného mesta SR Bratislavy

Informačná stránka Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Informačná stránka Bratislavského samosprávneho kraja

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9.3.2020

Rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020